Maxine Hughes: Y newyddiadurwr o Ogledd Cymru sy’n gweithio’n ochr-wrth-ochr â Ryan Reynolds a Rob McElhenney

Profile picture of Dafydd Jones
Dafydd Jones May 27, 2021
  • Posts
  • A Platform for Wales
  • Maxine Hughes: Y newyddiadurwr o Ogledd Cymru sy’n gweithio’n ochr-wrth-ochr â Ryan Reynolds a Rob McElhenney

Awdur: Dafydd Jones

Pan gafodd Clwb Pêl Droed Wrecsam ei brynu gan ddau o ser Hollywood, doedd gan y newyddiadurwr Maxine Hughes ddim syniad y byddai hynny yn cael unrhyw effaith ar ei bywyd hi, yn enwedig gan mai yn Washington ma hi yn byw, nid Wrecsam.

Mae clwb pêl droed trydydd hynaf y byd nawr o dan berchnogaeth Ryan Reynolds a Rob McElhenney, gyda ffilm ddogfen yn cael ei greu gan gwmni teledu yn America am eu taith gyda’r clwb.

Mewn rhagysbyseb digrif i hybu’r gyfres, mae Hughes yn chwarae rhan allweddol fel cyfieithydd Gymraeg.

Gyda miliynau o wylwyr byd-eang, mae’r fideo, a Maxine, wedi cael ymateb orfoleddus.

Disgrifiodd Hughes, sy’n wreiddiol o Ogledd Cymru a nawr yn gweithio i’r BBC a Celebro Media sut ddaeth y cyfle enfawr i fod yn y rhagysbyseb iddi.

“Dwi’n gweithio’n aml iawn yn Los Angeles ac ar y pryd, oni’n ffilmio ar gyfer ffilm ddogfen i S4C o’r enw ‘COVID, y Jab a Ni’ a ddaru rhywun anfon gwybodaeth i mi am gwmni oedd angen siaradwyr Cymraeg.

“Nes i gysylltu gyda nhw a a gofyn beth oedden nhw angen. Dywedon nhw bod angen menyw oedd gyda ychydig o brofiad o gohebu neu actio arnyn nhw.

“Mi wnaethon nhw ofyn i fi i wneud fideo’n darllen y sgript a siarad am fy hyn. Ges i callback a i wneud testio gyda’r director a wedyn, wnaethon nhw ofyn i fi wneud y gig!

“Roedd meddwl am weithio ochr yn ochr gyda dau o sêr Hollywood yn hollol swreal! Ro’n i’n gyffrous ac yn nerfus iawn yr un pryd!”

Ond pan ddaeth y cyfle i gyfarfod Rob a Ryan, doedd ganddi ddim byd i’w ofni.

“Oedden nhw mor gyfeillgar. Dim fel celebs o gwbl, mae nhw’n gyfeillgar iawn, licio jôc.

“Wnaethon nhw neud fi deimlo mor gyfforddus ac wedi helpu fi, achos doeddwn i heb wneud dim byd fel hyn o’r blaen.

“Oedden ni’n neud y script ac ar ol ffilmio, oedden ni’n dechrau neud improv a chware’ gwmpas. Oedd Ryan yn neud lot o’r ‘directing’ ac oedden nhw’n cefnogol ac yn positif am bopeth.

“Oedd o’n brofiad ffantastig. Oedd o mor neis i siarad gyda nhw a chlywed faint oedden nhw wedi dysgu am Gymru a’r diddordeb sydd ganddyn nhw yn yr iaith Gymraeg.”

Gyda ffilm ddogfen ‘Welcome to Wrexham’ wedi cael ei gomisiynu gan sianel deledu Americanaidd ‘FX Entertainment’, bydd Clwb Pêl Droed Wrecsam yn y sbotolau.

Mae Ryan Reynolds a Rob McElhenney wedi pwysleisio eu hawydd i gynnwys yr iaith Gymraeg yn y gyfres.

Credai Maxine bydd y ffilm ddogfen yn hwb mawr i’r iaith.

“Mae Rob McElhenney yn dysgu Cymraeg. Mae Ryan wedi dysgu llawer iawn am y diwylliant ac am yr iaith, felly mae nhw’n bwriadu trio cael yr iaith Gymraeg i fewn i’r gyfres pryd bynnag mae nhw’n gallu.

“Yn amlwg, mae’r gyfres ddogfen yn rhywbeth sydd ar y teledu fan hyn yn America, felly mae’r gyfres yn Saesneg, ond mae’n bwysig iawn iddyn nhw gael yr elfen yna fewn i neud yn siwr fod y gynulleidfa’n America’n clywed yr iaith Gymraeg.

“Mae hynny’n rhywbeth sy’n gwneud gymaint i’r iaith Gymraeg, i roi’r iaith ar llwyfan byd-eang fel hyn. Mae’n ffantastig i ni gyd.

“Dwi’n meddwl bod pawb nol yng Nghymru wedi gweld hyna ac yn gwerthfawrogi hyna ac mae’r ymateb i’r fideo wedi bod yn dda iawn. Dyna beth oedden ni gyd eisiau, yn enwedig fel bod siaradwyr Cymraeg yn teimlo’n bositif iawn yr holl beth.”

Ers i’r newyddion enfawr o’r berchenogion newydd ddod i’r arwyneb, mae’r ymateb gan gefnogwyr Wrecsam wedi bod yn orfoleddus.

Gyda gymaint o gynlluniau gyffrous i’r clwb, pwysleisiodd Maxine fod bwriadau Reynolds a McElhenney yn onest a dibynadwy, gyda’r clwb mewn dwylo diogel.

“Dydyn nhw ddim yn bobl sydd yn mynd i hedfan fewn ac allan. Mae nhw eisiau treulio amser gyda’r cymuned a dod i ‘nabod y gymuned.

“Mae nhw eisiau rhoi Wrecsam ar y map a rhoi rhywbeth nol i Wrecsam. Dydyn nhw ddim yn cymryd hwn fel rhywbeth ysgafn.

Mae’r ffordd mae Rob McElhenney a Ryan Reynolds wedi ymateb i’w cysylltiad newydd gyda Cymru wedi creu argraff ar Maxine Hughes.

“Mae’n gwbl amlwg bo nhw eisiau gwneud rhywbeth sydd yn mynd i newid yr ardal a newid Gogledd Cymru a gwneud rhywbeth i Gymru.

“Fel rhywun sy’n dod o Ogledd Cymru, mae’n bositif i weld sut mae dau boi o Hollywood yn gallu helpu Cymru a rhoi Cymru ar y map.”

Mae gan Maxine Hughes brofiad personnol o sawl cefndir iaith a diwylliant yn dod at ei gilydd. Cafodd ei magu ar aelwyd hanner Cymraeg a hanner Saesneg. Mae wedi byw yng Nghymru, yn Lloegr a nawr yn America.

“Fel rhywun sydd wedi dod wyneb yn wyneb a byw mewn mannau lle ma’r diwylliant dw i’n rhan ohoni ddim yn y mwyafrif, mae’n grêt gweld sut ma’r ddau yma wedi addasu.

“Mi rydw i wedi gwneud fy ngore i fyw fel Cymraes mewn mannau lle nad oedd dim Cymraeg na dim syniad o bethau Cymreig hyd yn oed.

“Ma nhw wedi gwneud ymdrech bwriadol i beidio a jyst bod fel Americanwyr yn glanio mewn tref yng Nghymru a disgwyl i bawb newid i’w ffordd nhw. Deall y gwahaniaeth rhwng pobl sy’n bwysig a byw.”

Wrth ymateb i St David’s World, dywed Maxine bod gan y platfform yma rôl bwysig i’w chwarae wrth ddangos beth yw bod yn Gymro neu’n Gymraes mewn gwledydd gwahanol.

“Dani’n wlad balch iawn, ond yn wlad fach iawn. Dani’n ddewr ac yn falch a dwi’n meddwl bod o’n bwysig i drio cadw cyswllt gydag adre a gyda theulu.

“Wrth gwrs, fel Cymru, rydyn ni’n siarad am hiraeth. Fel rhywun sy’n dod o Gymru, dwi’n gwynod yn union beth yw hiraeth, felly mae gwasanaeth fel ‘na yn gallu dod â pobl at ei gilydd.

“Mae’n grêt ac yn gwneud i ti deimlo’n agos. Hyd yn oed os dwi fel rhywun o Gymru yn filoedd o filltiroedd i ffwrdd, mae St David’s World yn gwneud i ti deimlo’n agos, sydd yn grêt.”